16 september 2022

Waarom we moeten inzetten op professionalisering van leraren

Waarom we moeten inzetten op professionalisering van leraren

Waarom we moeten inzetten op professionalisering van leraren

Ilse Verhoeven van Hoogbegaan, schreef voor ons dit artikel:

Als we de vraag stellen “waarom” leraren zouden moeten professionaliseren op het gebied van het ondersteunen van cognitief begaafde leerlingen krijgen we vaak antwoorden die betrekking hebben op de begaafde leerlingen zelf:

  • Cognitief getalenteerde leerlingen hebben recht op onderwijs dat past bij hun onderwijsbehoeften (Verschueren et al., 2021)
  • Leraren die goed inspelen op onderwijsbehoeften kunnen onderpresteren helpen voorkomen

Uiteraard zijn bovenstaande redenen en alle andere redenen die betrekking hebben op de leerlingen zelf belangrijk om lerarenteams te professionaliseren. Als we echter kijken naar het lerarentekort kunnen we ons de vraag stellen of er misschien nog andere redenen zijn om na te denken over professionalisering van leraren op gebied van het begeleiden van hoogbegaafde leerlingen.

Waarom we moeten inzetten op professionalisering van leraren

Net zoals bij leerlingen zijn de drie psychologische basisbehoeften uit de zelfdeterminatietheorie (Ryan & Deci, 2017) ook voor leraren van groot belang: de behoefte aan competentie, autonomie en verbondenheid. Het gevoel dat je competent bent in het uitvoeren van je job is één van die basisbehoeften. Als leraren niet het gevoel hebben dat ze de cognitief getalenteerde leerlingen goed kunnen ondersteunen, wordt er niet aan die basisbehoefte voldaan. Het gevoel dat een leraar heeft  het vertrouwen te krijgen van zijn directie om autonoom een aantal zaken in de klas uit te testen en aan te passen, is een andere zeer essentiële basisbehoefte. Het idee dat er een groeigerichte mindset aanwezig is op de school waar de leraar werkt, zodat deze kan groeien in het begeleiden van deze doelgroep kan daarin als zeer ondersteunend worden ervaren. De relatie tussen de leerling en de leraar blijft ook van ontzettend groot belang voor zowel de leraar als de leerling. Een leraar die botst op bepaald gedrag van een cognitief sterke leerling in de klas en dat niet kan kaderen omdat zijn of haar kennis niet voldoet, kan de relatie met deze leerling schade berokkenen. Dat heeft dan terug gevolgen op het gevoel van zich competent voelen van de leraar.

Leraren die zich professionaliseren op gebied van hoogbegaafdheid doen dat dus best niet enkel voor de leerlingen zelf, maar ook omdat ze op die manier in hun eigen psychologische basisbehoeften kunnen voorzien. (Bakx & van Gerven, 2021). Daarom willen we met het team van Hoogbloeier Gifted Academy® blijven inzetten op het professionaliseren van schoolteams en individuele leraren. Het is niet enkel in het belang van de leerlingen zelf, maar ook van essentieel belang voor ons onderwijskundig kapitaal op de werkvloer in de klas.

Referenties

  • Bakx, A., & van Gerven, E. W.-H., A. (2021). Goed leraarschap voor begaafde leerlingen. In A. Bakx & E. W.-H. van Gerven, A. (Eds.), Hoe dan?! Pakkend onderwijs voor begaafde leerlingen (pp. 99-127). Pica.
  • Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2017). Self-determination Theory: Basic psychological needs in motivation, development and wellness. Guilford.
  • Verschueren, K., Lavrijsen, J., Sypré, S., Struyf, E., Vansteenkiste, M., Soenens, B., & Donche, V. (2021). Cognitieve begaafdheid en talentontwikkeling: een hedendaagse visie. In K. Verschueren, S. Sypré, E. Struyf, J. Lavrijsen, & M. Vansteenkiste (Eds.), Ontwikkelen van cognitief Talent. Handboek voor onderwijsprofessionals. (pp. 13-32). Leuven: Acco learn.

Copyright © 2022 Ilse Verhoeven, Hoogbegaan – Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit artikel mag worden verveelvoudigd, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. Online delen mag mits vermelding van auteur en link naar dit artikel.

keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x