30 juni 2024

Zomervakantie leestijd: verrijk je kennis over begaafde leerlingen!

Zomervakantie leestijd: verrijk je kennis over begaafde leerlingen!

Zomervakantie leestijd: verrijk je kennis over begaafde leerlingen!

Sabine Sypré van Hoogbloeier, schreef voor ons dit artikel:

Terwijl het einde van het schooljaar nadert en de zomerse dagen voor de deur staan, lonkt er een zee van tijd om te lezen! Als leerkracht die helemaal up-to-date wil zijn in de wereld van begaafde leerlingen, is de zomervakantie een uitstekend moment om jezelf onder te dompelen in boeken over het ontwikkelen van cognitief talent bij leerlingen.

Deze boeken variëren van diepgaande wetenschappelijke inzichten in wat deze leerlingen nodig hebben tot praktische gidsen die je voorzien van didactische principes en je begeleiden bij het aanleren van deze waardevolle vaardigheden.

Kortom, hieronder vind je een lijst met boeken die een breed scala aan informatie bieden, zowel op theoretisch als praktisch niveau, om jouw inzicht en begeleiding naar begaafde leerlingen te verrijken.

Lees meer over begaafde leerlingen tijdens de zomervakantie!

De Gids 2.0 is een samenwerking tussen Nederlandse, Vlaamse en Amerikaanse experts die de continue professionalisering in het onderwijs voeden met nieuwe kennis over o.a. de lat hoger leggen, cultureel responsief onderwijs, kansen(on)gelijkheid, pedagogische sensitiviteit, voicing, onderpresteren, zelfdeterminatietheorie, gedifferentieerd beoordelen, kindertekeningen, faalangst en dubbel bijzondere leerlingen.
Meer info en bestellen
Hoogbegaafd boek Een plus voor de plusklasHet opzetten en goed laten functioneren van een plusklas vraagt veel inzet en een grondige voorbereiding: een heldere procedure voor aanmelding, duidelijke criteria voor toelating of afwijzing, de financiering en bemensing en een goede communicatie tussen alle partijen. Met dit boek ben je in staat om een (bovenschoolse) plusklas op te zetten of om de bestaande plusklas beter te organiseren.
Meer info en bestellen

Hoogbegaafd boek Mijn inspiratieboek Mijn inspiratieboostDit boek geeft onderwijsprofessionals die op zoek zijn naar inspiratie rond de aanpak van cognitief sterk functionerende leerlingen een stevige boost. Het is geschreven door en voor leraren die ervaring hebben met onderwijs aan cognitief sterk functionerende leerlingen.  Onderwerpen als herkennen en signaleren, verrijken in de klas, klasexterne verrijking, versnellen en communicatie worden besproken met veel voorbeelden uit de praktijk, tips en casussen, waarbij zowel kleuteronderwijs, lager onderwijs als secundair onderwijs aan bod komen.
Meer info en bestellen

Hoogbegaafd boek Ontwikkelen van cognitief talentHet handboek biedt kaders voor het denken over cognitieve talentontwikkeling en handvatten voor het versterken van de aanpak van cognitief begaafde leerlingen in de onderwijspraktijk, zowel in het basis-, als het secundair onderwijs. De primaire doelgroep zijn (toekomstige) onderwijsprofessionals, leerlingenbegeleiders, zorgleerkrachten en -coördinatoren, schoolleiders, pedagogisch begeleiders, CLB-medewerkers, ondersteuners, lerarenopleiders, (toekomstige) hoogbegaafdheidscoaches of -specialisten en alle anderen die een begeleidende of ondersteunende rol spelen op school.
Meer info en bestellen

Hoogbegaafd boek Hoe dan? Pakkend onderwijs voor begaafde leerlingenHet afstemmen van onderwijs op begaafde leerlingen is geen luxe interventie, maar een verbeteringsslag van de kwaliteit van het onderwijs aan je hele school. In elk hoofdstuk komen onderwijsprofessionals aan het woord die ieder vanuit hun eigen perspectief en hun eigen organisatie bespreken hoe zij onderwijs aan begaafde leerlingen in de praktijk handen en voeten geven. De auteurs zetten in op het belang van visie-ontwikkeling en positiebepaling, om aan de hand daarvan keuzes te kunnen maken die bijdragen aan de ontwikkelingskansen van begaafde leerlingen én die leiden tot rijker onderwijs voor alle leerlingen in de school.
Meer info en bestellen

Hoogbegaafd boek Sterke leerlingen in de klasSteeds vaker ondervinden leerkrachten grote verschillen tussen leerlingen. De kans bestaat dan dat sterke leerlingen niet genoeg uitgedaagd worden, zich beginnen te vervelen of gaan onderpresteren. Meestal start de zoektocht naar nieuw lesmateriaal, terwijl het antwoord gewoon in de inhoud van je eigen lessen ligt. In slechts enkele stappen kan jij je les zo verrijken dat je niet alleen de sterkste, maar álle leerlingen in je klas laat groeien. Dit boek toont aan waarom en hoe het verrijken van je les het verschil maakt. Aan de hand van enkele theoretische modellen en de Taxonomie van Bloom beschrijft het welke kleine en haalbare ingrepen voor een groter leerrendement zorgen en hoe je de sterktes van je leerlingen kan ontdekken en inzetten.
Meer info en bestellen

Hoogbegaafd boek Kei in hoogbegaafdheidElke leerkracht is in staat om de meest slimme kinderen op een haalbare, praktische, realistische en nuchtere manier te bedienen. In dit boek neem ik je mee in de stappen die nodig zijn om tot een goede aanpak voor excellente en hoogbegaafde leerlingen te komen. In dit boek staat de leerkracht in de school om de hoek centraal. Een school voor álle kinderen, met oog voor innovaties en met de wil om de aanpak van excellente en hoogbegaafde kinderen te verbeteren.
Meer info en bestellen

Hoogbegaafd boek Werken met begaafde leerlingen in de klas Pedagogische sensitiviteitWerken met begaafde leerlingen in de klas is geschreven voor leraren basisonderwijs in opleiding en leraren die in een basisschoolklas lesgeven. Het boek bevat verdiepende informatie, gebaseerd op wetenschappelijke inzichten die worden vertaald naar praktische handvatten en tips voor het werken met deze leerlingen in de klas.
Meer info en bestellen

Hoogbegaafd boek Uitdagend onderwijs aan begaafde leerlingenTalentontwikkeling staat volop in de belangstelling; scholen kunnen goede leerlingen kwijtraken als ze niet alert zijn op de leerbehoeften van deze groep. Daarmee groeit de belangstelling voor onderwijs dat leerlingen uitdaagt om hun kwaliteiten optimaal te ontwikkelen. De heldere opbouw geeft inzicht in het leerproces van (hoog)begaafde leerlingen en het signaleren van leerlingen die baat zouden hebben bij verrijking. Ook staat de auteur uitgebreid stil bij het samenstellen van het daadwerkelijke programma, de hindernissen de leerlingen hierbij tegenkomen, de vaardigheden die daarbij nodig zijn en het evalueren van het effect.
Meer info en bestellen

Hoogbegaafd boek Knappe koppen in de klasIedere leerkracht kent ze wel: de vlotte leerlingen die aan een half woord genoeg hebben. Of de pientere kinderen die veel in hun mars hebben, maar waar het op de een of andere manier niet uitkomt. Hoe zorgen leerkrachten ervoor dat (hoog)begaafde leerlingen worden uitgedaagd excellente prestaties te leveren? Dit boek laat zien dat getalenteerde leerlingen niet altijd vanzelf verder komen in hun ontwikkeling. Cruciaal is dat leerkrachten de instructie en het aanbod binnen de les óók op hen afstemmen. De auteurs beschrijven concreet en praktisch hoe ze dat kunnen doen, aan de hand van tips, instrumenten en herkenbare praktijkverhalen.
Meer info en bestellen

Hoogbegaafd boek Hoogbegaafde kinderen Leonardo-onderwijsHet is een misverstand dat begaafde kinderen zich op school wel redden. Hoogbegaafde kinderen kunnen in het gewone onderwijs vaak niet goed mee en gaan zelfs onderpresteren. Zij denken, leren en handelen essentieel anders en om die reden vragen zij dan ook om een andere opvoedkundige en onderwijskundige aanpak. Aparte Leonardoklassen binnen het reguliere onderwijs zijn dan ook zeer aan te bevelen. In dit boek wordt veel informatie verschaft over dit soort onderwijs: bestaansrecht, typering, inhoud, organisatie, acceptatie en suggesties hoe dit onderwijs op een eigen school te realiseren.
Meer info en bestellen

Hoogbegaafd boek De 7 uitdagingenTijl Koenderink (°1981) heeft als ‘ervaringsdeskundige’ 3 middelbare scholen versleten voordat hij na 8 jaar ploeteren zijn gymnasiumdiploma haalde met een 2,7 voor wiskunde. Een hoog IQ, maar toch constant vastlopend met de vraag ‘Hoe moet je nu leren?’ Na een reis door honderden boeken en na talloze gesprekken met leerkrachten, leerlingen, goeroes en coaches verspreid over drie continenten, kwam hij tot de conclusie: Er is een antwoord op die vraag! Wat dit antwoord is, kunt u nu lezen in dit vlotgeschreven en overzichtelijke handboek. Een absolute aanrader voor iedereen die werkt met getalenteerde kinderen.
Meer info en bestellen

Hoogbegaafd boek Handboek hoogbegaafdheidHet Handboek hoogbegaafdheid biedt een overzicht van ontwikkelingen op het gebied van hoogbegaafdheid en geeft een beeld van de verscheidenheid aan visies. Elf deskundigen werkten elk vanuit hun eigen invalshoek en expertise mee aan dit handboek. In deel een staat het herkennen van begaafdheid en een oplossingsgerichte benadering van eventuele problemen centraal. Het tweede deel is gericht op de begeleiding van begaafde leerlingen met onderwerpen als compacten, verrijken, slimme kleuters en verrijkingsklassen. Het derde en laatste deel van dit handboek heeft als thema ‘begaafd en bijzonder’ meegekregen. In dit deel is ruim aandacht voor problematiek als dyslexie, onderpresteren, werkhouding- en aandachtproblemen en de sociaal-emotionele ontwikkeling.
Meer info en bestellen

Hoogbegaafd boek Professioneel omgaan met hoogbegaafde leerlingen in het basisonderwijsIn tien lessen komen alle facetten van het omgaan met hoogbegaafde leerlingen aan de orde: wat is hoogbegaafdheid? signalering en diagnostiek, vervroegde doorstroming, aanpassingen in en aanvullingen op de reguliere leerstof, werkwijze in groep 1 en 2, aanleggen van een zorgdossier, onderpresteren, interfererende problematiek en beleid voor hoogbegaafde leerlingen.
Meer info en bestellen

Hoogbegaafd boek Hoogbegaafde kinderen, op school en thuisDit boek rekent af met enkele hardnekkige vooroordelen over hoogbegaafdheid. Zoals: deze kinderen zullen er wel vanzelf komen; je houdt dit potje best gedekt, zoniet krijg je onhandelbare en arrogante jongeren; deze kinderen zijn in alles goed en halen steeds de beste resultaten. Hoe verkeerd deze laatste opvatting wel is, wordt uitdrukkelijk behandeld in de hoofdstukken over onderpresteren. Nogal wat hoogbegaafde leerlingen worden onderpresteerders bij gebrek aan begrip en steun vanuit de omgeving. Dit proces is niet alleen dramatisch ter wille van de verminderde prestaties, maar vooral vanwege het verwoestende effect op de persoonlijkheid van het kind.
Meer info en bestellen

Hoogbegaafd boek Begaafde kinderen op de basisschoolMeestal is begaafdheid voor het kind zelf geen probleem. Het zal met die begaafdheid tot goede prestaties komen en daarmee voldoen aan de verwachtingen van de school. Maar niet altijd komen begaafde kinderen tot de gewenste prestaties. Dan ontstaat er een probleem voor de school. Hebben de auteurs van dit boek er ook onder geleden dat de school hun begaafdheid miskende? Of hebben zij het probleem gesignaleerd in de scholen en willen ze kinderen behoeden voor schoolproblemen? Hoe dan ook, de auteurs hebben oplossingen bedacht voor dit onderschatte probleem. Op een creatieve wijze keren zij zich af van de saaiheid en dragen zij interessante onderwijsarrangementen aan.
Meer info en bestellen
Copyright © 2024 Sabine Sypré, Hoogbloeier – Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit artikel mag worden verveelvoudigd, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. Online delen mag mits vermelding van auteur en link naar dit artikel.

keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x