Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Dit zijn de Algemene Voorwaarden die Hoogbloeier® cvba hanteert bij overeenkomsten met particuliere cursisten, en die allerlei zaken regelen die zich (mogelijk) kunnen voordoen, bv. het annuleren van de overeenkomst. Ze geven aan wat dan de rechten en plichten van Hoogbloeier cvba en van de cursist zijn.  Hoogbloeier® cvba heeft als algemeen uitgangspunt dat (juridische) problemen binnen de kaders van redelijkheid en billijkheid worden opgelost. De hieronder beschreven voorwaarden zijn “algemeen”. Is het in een bijzondere situatie niet redelijk of billijk dat Hoogbloeier® cvba zich hierop beroept, dan kan een cursist binnen een redelijke termijn een gemotiveerd verzoek doen om hier alsnog van af te wijken. Hoogbloeier® cvba zal het probleem dan nogmaals beoordelen.

Artikel 1 – Toepassing

1.1       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tussen Hoogbloeier® cvba (hierna te noemen: Hoogbloeier) en cursisten gesloten overeenkomst en door Hoogbloeier verstrekte offertes. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.2       Indien een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing.

Artikel 2 – Aanbiedingen

2.1       Alle aanbiedingen van Hoogbloeier zijn vrijblijvend en hebben, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven, een geldigheidsduur van 30 dagen.

2.2       Een overeenkomst met Hoogbloeier komt tot stand door verzending door de cursist van het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier of nadat Hoogbloeier een (e-mail-)bevestiging heeft gezonden aan de cursist. Naderhand gemaakte aanvullende afspraken, wijzigingen en/of toezeggingen binden Hoogbloeier slechts indien deze door Hoogbloeier schriftelijk of per e-mail zijn bevestigd aan de cursist.

Artikel 3 – Annulering

3.1       Overeenkomsten kunnen door de cursist slechts schriftelijk worden geannuleerd:

  • in de periode gelegen tot 4 weken voorafgaand aan de aanvangsdatum van de cursus tegen betaling van € 25,- aan annuleringskosten;
  • in de periode gelegen tussen 4 en 1 weken voorafgaand aan de aanvangsdatum van de cursus tegen betaling van 50% van de overeengekomen vergoeding als annuleringskosten;
  • Wanneer de opdracht één week voor, op of na de aanvangsdatum van de cursus wordt geannuleerd, wordt 100% van de overeengekomen vergoeding als annuleringskosten in rekening gebracht.

Ingeval de cursist na aanvang van de cursus deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de cursus deelneemt, heeft de cursist geen recht op enige terugbetaling.

3.3       Hoogbloeier heeft het recht zonder opgave van redenen de cursus te annuleren of deelname van een cursist te weigeren, in welke gevallen de cursist recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Hoogbloeier betaalde bedrag.

Artikel 4 – Betaling

4.1       Betaling dient te geschieden uiterlijk dertig dagen na factuurdatum. Ingeval van termijnbetalingen dient betaling te geschieden tegen de overeengekomen betalingsdatum, doch uiterlijk dertig dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties en/of de uitvoering van de diensten geven de cursist geen recht de betalingsverplichting op te schorten. Indien betaling niet binnen de vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de cursist in verzuim en vanaf de factuurdatum de wettelijke rente per maand of gedeelte daarvan verschuldigd over het nog openstaande bedrag.

4.2       De reis- en arrangements-/verblijfskosten, alsmede de verplichte literatuur in verband met deelname aan een cursus zijn niet in het cursusgeld inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

4.3       In het geval dat de cursist:

  1. in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot uitstel van betaling indient, dan wel beslag op een substantieel gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd;
  2. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
  3. tekortschiet in de nakoming van enige verplichting jegens Hoogbloeier;

worden nog verschuldigde bedragen direct opeisbaar en heeft Hoogbloeier het recht de met de cursist gesloten overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn.

4.4       Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de cursist.

Artikel 5 – Bezwaren en klachten

5.1       Klachten over de uitgevoerde diensten dienen door de cursist binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende diensten schriftelijk te worden gemeld aan Hoogbloeier. Bezwaren over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend binnen 8 dagen na verzenddatum van de facturen.

Artikel 6 – Opzegging

6.1       Alle overeenkomsten kunnen tussentijds schriftelijk worden opgezegd indien instandhouding van de overeenkomst op grond van gewijzigde omstandigheden welke ten tijde van het aangaan van de overeenkomst in kwestie redelijkerwijs voor de opzeggende partij niet voorzienbaar waren en welke niet krachtens deze voorwaarden, de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor diens risico komen, redelijkerwijs niet langer kan worden gevergd. Indien een overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de cursist op grond van dit artikel, heeft Hoogbloeier recht op pro rato betaling van de reeds uitgevoerde diensten alsmede op compensatie van haar kosten (zoals, maar niet gelimiteerd tot: bezettingsverlies) en winstderving voor zoveel die niet in voormelde pro ratobetaling zijn verwerkt.

Artikel 7 – Overmacht

7.1       Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting die zij jegens elkaar hebben, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt, waaronder mede begrepen: werkstaking en/of –onderbreking (zowel georganiseerd als ongeorganiseerd), overheidsmaatregelen die de uitvoering van de diensten belemmeren, ziekte of onvoorzien ontslag van medewerkers die in het kader van de dienstverlening zouden worden ingezet en waarvoor, naar het redelijke oordeel van Hoogbloeier, geen vervanging gevonden kan worden alsmede (al dan niet toerekenbare) tekortkomingen van leveranciers als gevolg waarvan Hoogbloeier haar verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk niet kan nakomen. Ook indien Hoogbloeier in verzuim verkeert, komt haar een beroep op overmacht toe.

7.2       Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

7.3       Voor zoveel Hoogbloeier ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Hoogbloeier gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te declareren. Cursist is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 8 – Geheimhouding

8.3       Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van de uitvoering van de diensten van elkaar verkrijgen en waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen ofwel redelijkerwijs dienden te kennen.

Artikel 9 – Intellectuele eigendom

9.1       Alle intellectuele eigendomsrechten welke resulteren uit de door Hoogbloeier ten behoeve van de cursist uit te voeren diensten, zullen berusten bij Hoogbloeier. Alle door Hoogbloeier verstrekte stukken, zoals, maar niet gelimiteerd tot: rapporten, adviezen, overeenkomsten, cursussen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de cursist en mogen niet door hem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hoogbloeier worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

9.2       Ingeval computerprogrammatuur wordt geleverd, verkrijgt de cursist slechts een niet-overdraagbare licentie tot het gebruik daarvan in overeenstemming met het doel van de programmatuur.

9.3       Hoogbloeier behoudt het recht de door de uitvoering van de diensten verkregen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. Hoogbloeier is gerechtigd het in opdracht vervaardigde te signeren. Hoogbloeier is gerechtigd het in opdracht vervaardigde, met inachtneming van belangen van opdrachtgever, voor eigen publicitaire en/of promotionele doeleinden te gebruiken.

Artikel 10 – Toepasselijk recht en geschillen

10.1     Op alle overeenkomsten tussen Hoogbloeier en de cursist is het Belgische recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Gent, tenzij Hoogbloeier er de voorkeur aan geeft het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de woon/vestigingsplaats van de cursist.keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x